Virtual

VARIMOS® VIRTUAL

Simulering med CADMOULD 3D-F  +  systematisk provkörning med VARIMOS  =  VARIMOS VIRTUAL automatisk optimering


VARIMOS VIRTUAL kombinerar simulering av formsprutningsprocessen med systematisk försöksplanering och automatisk optimering.

På ett liknande sätt som vi med VARIMOS REAL optimerar maskininställningen i den reala produktionen, kan vi med VARIMOS VIRTUAL optimera plastdetaljens konstruktion, formverktyget och processeb på en virtuell nivå, dvs. utan(för) en real maskin med formverktyg.

Med VARIMOS VIRTUAL kan vi i alla steg och innan formverktyget byggs, variera och optimera process- och geometriparametrar, krympning, skevning mm.


Av erfarenhet vet vi: Beslut i ett tidigt skede har stor påverkan på slutresultatet. Senare ändringar drar med sig allt högre kostnader och påverkan minskar.

Därför ligger den stora potentialen i rätta vägval från början. VARIMOS VIRTUAL ger nya möjligheter för snabb och exakt utvärdering och optimering av olika varianter som ger ett bättre beslutsunderlag för rätta beslut hela vägen.

 

Med VARIMOS VIRTUAL reducerar våra kunder avsevärd tidsåtgången och sina kostnader för provkörning och verktygsändringar. Resultatet blir upp till 30% lägra cykeltider i tillverkningen och över 50% besparingspotential i tid och pengar över hela projektet, jämfört med tidigare arbetsrutiner.


Förutsättningen för VARIMOS VIRTUAL är CADMOULD 3D-F modulerna WARP EXPERT + COOL.