Varimos

virtual produktutveckling


real processoptimering

Varimos real & virtual

Varimos® principen


Produktutveckling och produktion inom formsprutning


följer mer eller mindre definierade steg. Inom varje steg finns det krav att uppfylla, problem att lösa och beslut ska fattas inför nästa steg.

Det finns alltid flera alternativ som står till buds och varje vägval ska helst vara den rätta för att tid och kostnader kan hållas nere.

Att jämföra och avväga olika varianter tar tid. Antalet möjliga ändringar och prover är därför begränsade. Vissa varianter är inte alls möjliga att testa i den "reala världen".


VARIMOS® är ett effektivt verktyg för optimering av formsprutade detaljer och själva tillverkningsprocessen.


Principen går ut på att istället för att prova enstaka varianter (processparameterkombinationer, material, geometrivariationer mm) en i taget, utförs försöken automatiskt enligt en försöksplan och den enligt dina specifikationer optimala varianten räknas fram av VARIMOS®.

VARIMOS® real används i produktionen för optimering av processen i ett befintligt formverktyg i en befintlig maskin.

VARIMOS® virtuell används utanför maskinen dvs. för simulering av virtuella formverktyg och processer.


VARIMOS® bygger på över 30 års erfarenhet av virtuell simulering och real processoptimering.

Idag används VARIMOS® av hundratals företag i Europa och världen över.

Vid konsekvent optimering i alla steg genom hela processen från design - konstruktion - detalj - verktyg - produktion kan projekttiden kortas upp till 50%.